ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Disclaimer

Γνωστοποίηση / Αποποίηση Ευθύνης
Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενα του είναι εμπιστευτικό και προορίζεται μόνο για χρήση από τα άτομα στα οποία απευθύνεται. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης ή αρμόδιος για την παράδοση του μηνύματος στον προοριζόμενο παραλήπτη, παρακαλώ επιστρέψτε το στον αποστολέα και διαγράψτε αμέσως όλα τα αντίγραφα. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του παρόντος μηνύματος από τον μη προοριζόμενο παραλήπτη.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα και οποιαδήποτε αρχεία είναι συνημμένα σ’ αυτό έχουν ελεγχθεί για την ύπαρξη ιών, ωστόσο είναι ευθύνη του παραλήπτη να ελέγξει τη μη ύπαρξη ιών και η εταιρία NSS ΑΕ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη  για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή ζημία πιθανώς προκύψει από την χρήση τους.

Οι απόψεις, γνώμες, συμπεράσματα και άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν δίδονται ούτε έχουν εγκριθεί από την εταιρία NSS ΑΕ εκτός εάν δηλωθεί το αντίθετο από εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπό της ανεξαρτήτως του παρόντος. Το περιεχόμενο του μηνύματος αυτού περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του.

Η εταιρία NSS ΑΕ δεν υποστηρίζει ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε γνώμη, υπόδειξη, συμπέρασμα, προσφορά, πρόταση ή συμφωνία ή άλλη πληροφορία που περιέχεται σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα.


Declaration / Disclaimer
This e-mail including any attachments is confidential and is intended solely for the use of the named individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, please return it to sender and delete it immediately. Unauthorised distribution or copy of this email by the non intended recipient is strictly prohibited.

This e-mail and any attachments are believed to be free of any virus or other defect, however, it is the responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and NSS SA accepts no liability for any loss of data or damage arising in any way from its use.

Views, opinions, conclusions and other information expressed in this e-mail are not given or endorsed by NSS SA unless otherwise indicated by an authorized representative of the company independently of this message. Contents of this message contain personal opinions of the sender.

NSS SA is not responsible for, nor endorses any opinion, recommendation, conclusion, solicitation, offer or agreement or any information in this message.


Erklärung / Haftungsausschluß
Diese E-Mail inklusive aller Anhänge ist vertraulich und ausschließlich für die Verwendung durch die genannten natürlichen oder juristischen Personen gedacht, an die sie gerichtet ist. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger, oder der Verantwortliche für die Zustellung der Nachricht an den beabsichtigten Empfänger sind,senden Sie sie bitte wieder zurück an den Absender und löschen sie sofort. Unerlaubte Verbreitung oder Kopie dieser E-Mail durch unbeabsichtigte Empfänger ist strengstens untersagt.

Wir glauben, dass diese E-Mail und alle Anhänge frei von Viren oder anderen Maengeln ist, es liegt jedoch in der Verantwortung des Empfängers sicherzustellen, dass sie frei von Viren sind und NSS AG übernimmt keine Haftung für den Verlust von Daten oder Schäden, die durch Ihre Nutzung auftreten.

Ansichten, Meinungen, Schlussfolgerungen und andere Informationen, die in dieser E-Mail zum Ausdruck gebracht werden, sind nicht von NSS AG gegeben oder gebilligt, außer sie wurden von einem bevollmächtigten Vertreter des Unternehmens unabhängig von dieser Nachricht gegeben. Der Inhalt dieser Nachricht enthaelt die persoenliche Meinung des Absenders.

NSS AG ist weder verantwortlich, noch billigt sie Meinungen, Empfehlungen, Schlussfolgerungen, Anstiftung, Angebote oder Vereinbarungen oder jegliche Information in dieser Nachricht.


Déclaration / Avertissement
Cet e-mail, y compris les pièces jointes, est confidentiel et destiné exclusivement à l’usage de l’individu nommé ou entité auquel il est adressé. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, ou la personne responsable de la diffusion du message au destinataire, veuillez le retourner à l’expéditeur et le supprimer immédiatement. La distribution ou copie non autorisée de cet e-mail par un destinataire fortuit est strictement interdite.

Cet e-mail et ses pièces jointes sont censés être libre de tout virus ou autre défaut, cependant, il est de la responsabilité du destinataire de s’assurer qu’il est exempt de virus et NSS SA ne peut être tenu responsable de toute perte de données ou des dommages découlant de quelque façon de son utilisation.

Vues, opinions, conclusions et autres informations exprimées dans cet e-mail ne sont pas données ou approuvées par NSS SA, sauf indication contraire par un représentant autorisé de l’entreprise indépendamment de ce message. Ce message contient des opinions personnelles de l’expéditeur.

NSS SA n’est pas responsable, ni approuve aucune opinion, recommandation, conclusion, sollicitation, offre, accord ou toute information contenue dans ce message.


Dichiarazione / Rinuncia
Questo indirizzo e-mail, inclusi gli allegati, e’ confidenziale e destinato esclusivamente ad uso del utente personale o ente a cui è rivolta. Se non siete il destinatario, o la persona responsabile della consegna del messaggio al destinatario designato, si prega di restituirlo al mittente e di cancellarlo immediatamente. E’ severamente proibita la non autorizzata distribuzione o riproduzione di questa e-mail da parte del destinatario.

Questo indirizzo e-mail e gli eventuali allegati sono da ritenersi privi di qualsiasi virus o altro difetto, tuttavia, è responsabilità del destinatario garantire che il contenuto sia privo di virus e NSS SpA non accetta nessuna responsabilità di eventuali perdite di dati o danni derivati in alcun modo dal suo uso.

Punti di vista, opinioni, conclusioni ed altre informazioni espresse in questa e-mail non sono dati o confermati dal NSS SpA salvo diversa indicazione da un rappresentante autorizzato della società, indipendentemente da questo messaggio. I concetti contenuti in questo messaggio sono opinioni personali del mittente.

NSS SpA non è responsabile, né avalla alcuna opinione, raccomandazione, conclusione, sollecitazione, offerta o accordo neppure qualsiasi altra informazione in questo messaggio.