ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Peplink καλύτερη επιλογή και στην εκπαίδευση

Η Peplink παρέχει πλήρη διασφάλιση της αξιοπιστίας των διαδικτυακών υπηρεσιών. Τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα εξασφαλίζουν πλέον στους εκπαιδευόμενους σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και επικοινωνίας όπως συνδιάσκεψη μέσω εικόνας (video teleconferencing), εικονικές εκπαιδευτικές εκδρομές, κοινωνική δικτύωση. Όλα τα παραπάνω καθώς και η επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού των σχολείων, των καθηγητών, μαθητών και γονέων, απαιτούν σταθερές διαδικτυακές υπηρεσίες και εύρος ζώνης. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με το Peplink Balance με εξαιρετική επιτυχία.

To Peplink Balance είναι ένας router υψηλής απόδοσης, πολλαπλών WAN που λειτουργεί με την ήδη υπάρχουσα διαδικτυακή σύνδεση. Επιτρέπει την προσθήκη αξιόπιστων πολλαπλών γραμμών DSL χαμηλού κόστους και καλωδιακών υπηρεσιών για την αύξηση του συνολικού εύρους ζώνης. Για την παροχή μέχρι 1.5GB/s περισσότερου εύρους ζώνης, από όσο ένα σχολείο θα χρειαστεί ποτέ, μπορούν εύκολα να συνδυαστούν  έως και δεκατρείς διαδικτυακές συνδέσεις.

Τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα της Peplink σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα αναλύονται εδώ